ม.ราชภัฏยะลา จัดโครงการกิจกรรมอบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ภาคสนาม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการกิจกรรมอบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ภาคสนาม) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับฝึกระเบียบแถว ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะการปฐมพยาบาล และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม

IMG 9271

IMG 9275

IMG 9278

IMG 9336

IMG 9386

IMG 9391

IMG 9678

IMG 9602

IMG 9669

IMG 9673