foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

ไทยคู่ฟ้า

thai2

                ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

                พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน หัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 และ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครยะลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยนำกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 5 รุ่นๆละ 40 คน ระหว่างวันที่ 4 - 31 ตุลาคม 2560 โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าร่วมกิจกรรม

 62867   511965

51968

53565

53578

53717

65784