foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระวัง!! ท่านสูญเงินเปล่า อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน

เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)เอกสารแนบ 1432 kB19 Downloads
Download this file (IMG_0001.pdf)เอกสารแนบ 2585 kB17 Downloads
Download this file (IMG_0002.pdf)เอกสารแนบ 3542 kB18 Downloads
Download this file (IMG_0003.pdf)เอกสารแนบ 4553 kB17 Downloads
Download this file (IMG_0004.pdf)เอกสารแนบ 5873 kB15 Downloads
Download this file (IMG_0005.pdf)เอกสารแนบ 6886 kB15 Downloads
Download this file (IMG_0006.pdf)เอกสารแนบ 7 887 kB15 Downloads
Download this file (IMG_0007.pdf)เอกสารแนบ 8878 kB17 Downloads
Download this file (IMG_0008.pdf)เอกสารแนบ 9837 kB16 Downloads
Download this file (IMG_0009.pdf)เอกสารแนบ 10845 kB16 Downloads
Download this file (IMG_0010.pdf)เอกสารแนบ 11915 kB16 Downloads
Download this file (IMG_0011.pdf)เอกสารแนบ 12861 kB15 Downloads
Download this file (IMG_0012.pdf)เอกสารแนบ 13735 kB19 Downloads
Download this file (IMG_0013.pdf)เอกสารแนบ 14788 kB15 Downloads