foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ไทยคู่ฟ้า

thai2

149756
ประวัติ โรงเรียนตำรวจภูธร 9

พุทธศักราช 2481   กรมตำรวจได้ตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกอบรมตำรวจที่ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนตำรวจหาดใหญ่"

พุทธศักราช 2482    ทางราชการต้องการที่ตั้งของโรงเรียนเพื่อสร้างเป็นค่ายทหาร กรมตำรวจจึงได้ย้ายโรงเรียนตำรวจหาดใหญ่ ไปอยู่ที่ตำบลกาบู อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา

พุทธศักราช 2449    ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจในกระทรวงมหาดไทย เรียกชื่อโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนตำรวจภูธร เขต 9"

พุทธศักราช 2490    ที่ตำบลกาบู ในขณะนั้นมีไข้มาเลเรียชุกชุม ตำรวจได้ป่วยและเสียชีวิตไปหลายสิบคน ขณะนั้นเป็นเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่ตั้งของคายทหาร ร.พัน.2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีว่างลง กรมตำรวจจึงติดต่อขอสถานที่ไว้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจ และได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ ตำบลบ่อทองใน พ.ศ.2490

พุทธศักราช 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจในกระทรวงมหาดไทย เรียกชื่อว่า "โรงเรียนตำรวจภูธร ภาค 9"

พุทธศักราช 2503 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตำรวจกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยตั้งกองบัญชาการศึกษาขึ้น และโอนการปกครองบังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจซึ่งเดิมขึ้นกับกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9 ให้ไปขึ้นอยู่ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา และตั้งชื่อโรงเรียนใหม่นี้ว่า "โรงเรียนตำรวจภูธร 4 " แต่โรงเรียนคงตั้งอยู่ที่เดิม

พุทธศักราช 2508 ทางกองทัพบกต้องการสถานที่ของโรงเรียนกลับคืน เพื่อตั้งเป็นค่ายทหารตามเดิม กองบัญชาการศึกษาจึงได้พิจารณาสถานที่ใหม่ ในที่สุดก็หาสถานที่เหมาะสมได้ที่ ตำบลสะเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ) จึงได้จัดหาที่ดินราชพัสดุแห่งนี้ให้ มีพื้นที่รวม 250 ไร่ กรมตำรวจโดยอนุมัติของ ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริญ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจ จึงได้สร้างโรงเรียนตำรวจภูธร 4

พุทธศักราช 2509 วันที่ 31 สิงหาคม 2509 โรงเรียนได้เริ่มย้ายจากที่ตั้งเดิมมาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ที่นี้

พุทธศักราช 2514 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ยกฐานะกองกำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นกองบังคับการ และเพิ่มโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 4 เป็นโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 9 (โรงเรียนตำรวจภูธร 9 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา ณ สถานที่แห่งนี้)