ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี ๒๕๖๐


ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ วันที่บรรจุ วันที่เริ่มทำงาน หมายเหตุ
พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน อาจารย์(สบ ๔)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙        
พ.ต.อ. อนุชัย ณ วัชรเจริญ อาจารย์(สบ ๔)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙        
พ.ต.ท. บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์(สบ ๓)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๗ ก.ย. ๒๕๕๒    
พ.ต.ท. สมเกียรติ เกียรติเลขากุล อาจารย์(สบ ๓)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๗ ก.ย. ๒๕๕๒    
พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา โกวิทยา อาจารย์(สบ ๓)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๒๕๔๗    
ร.ต.อ. สิทธวิชญ์ รวิชาติ อาจารย์(สบ ๒)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๒๕๕๘    
ร.ต.อ. บุรัสกร บุญรนันท์ อาจารย์(สบ ๒)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๑ ม.ค. ๒๕๕๙    
ร.ต.อ.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฎางกูร อาจารย์(สบ ๑)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๑ ม.ค. ๒๕๕๙    
ร.ต.อ. อับดุลเลาะห์ เหล็มแดง อาจารย์(สบ ๑)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๑ เม.ย.    
๑๐ ร.ต.อ. เรวัฒน์ ไพโรจน์ อาจารย์(สบ ๑)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๒๕๕๙    
๑๑ ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ อาจารย์(สบ ๑)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙    
๑๒ ร.ต.ท. สันท์ จันทะชารี อาจารย์(สบ ๑)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙   ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙    

 

ข้อมูลครูฝึกประจำหลักสูตร

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ วันที่บรรจุ วันที่เริ่มทำงาน หมายเหตุ
พ.ต.ต. ชำนาญ นิลโกสีย์ ผบ.ร้อย ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
ร.ต.อ. ธรรมจักษ์ ใสสระน้อย ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
ร.ต.อ. ธีระยุทธ อนันต์ ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
จ.ส.ต. แดนประกาณ์ คำทะ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
จ.ส.ต. เฉลิมไทย ฉิมพลี ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
จ.ส.ต. อรุณ เชิงคีรี ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
จ.ส.ต. ฟิสตรี มะอุเซ็ง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
ส.ต.อ. จิระพัสดิ์ วรพันธ์ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
ส.ต.ท. ธนิตย์ ศิลาพักตร์ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙        
๑๐ ส.ต.ท. ทศพิญช์ ส่องแสง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.๙