โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

  โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  27315

  27312

  download

  sar60

  sar

  sar2562

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000 โทร. 073 203 841