โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พิมพ์

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

27315

27312