ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

  1

  2

  3

  6

  download

  sar60

  sar

  sar2562

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000 โทร. 073 203 841