ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศปก.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

1

2

3

6