การประชุมติดตามความคืบหน้างานการดำเนินงานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

พิมพ์

วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้างานการดำเนินงานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้แทนรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.9 ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9

51457

51458

51459

51460