เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561