ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน  14  รายการ  โดยวิธีคัดเลือก