ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  66  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง