ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง