ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน      ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง