พิมพ์
หมวด: ประกาศ
ฮิต: 86

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง