นักเรียนนายสิบตำรวจ
กองร้อยที่(1) 101
กองร้อยที่(2) 99
กองร้อยที่(3) 100
กองร้อยที่(4) 99
กองร้อยที่(5) 100